Uitnodiging en stukken Jaarvergadering 2018-2019

Beste ereleden, leden van verdiensten, leden, sponsors en vrijwilligers,

Zoals aangekondigd in onze publicatie “de aftrap” vindt op donderdag 26 september om 21:30 bij de jaarvergadering van SSV waarin we verantwoording afleggen over het voorgaande jaar en vooruit kijken op volgend jaar. Julie zijn van harte welkom! Uiteraard is er, zoals iedereen gewend is, aansluitend een borrel waarbij de eerste twee rondjes op kosten van SSV zijn.

Hieronder volgen de agenda en de download-links voor de jaarstukken (dit bericht wordt ook nog via de mail verstuurd).

Agenda ledenvergadering S.S.V.

1. Opening 21:30
2. Vaststelling notulen d.d. 21 september 2018

Notulen: Jaarvergadering 21 september 2018

3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Jaarverslagen.

Seniorenvoetbal: Jaarverslag seniorenvoetbal 2018 – 2019
Jeugdvoetbal: Jaarverslag jeugdvoetbal 2018 – 2019
Zaalvoetbal: Jaarverslag zaalvoetbal 2018 – 2019
Handbal: Jaarverslag handbal 2018 – 2019

5. Financieel verslag, vaststellen begroting en vaststelling contributie

Wij kunnen de financiële stukken pas delen na goedkeuring door de kas-commissie. Deze afsluiting is nog niet afgerond. Op de avond zelf zullen de stukken ter inzage liggen.

6. Verslag kascommissie.
7. Benoeming nieuw lid kascommissie.
8. Bestuursverkiezing
9. AVG en VOG
10. Contantloze (Cashless) kantine
11. Rondvraag
12. Sluiting

Einde avond 23:00